Uncategorized

“งานเลี้ยงเกษียนอายุราชการ”ล่องแพอุบล เขื่อนสิรินธร @แพอันดามัน

ขอขอบพระคุณคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ให้ความไว้วางใจแพอันดามัน ในการจัดงานเลี้ยงเกษียนอายุราชการที่แพอันดามัน แพอันดามันและทีมงานขอขอบพระคุณมากๆนะค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *