Uncategorized

ล่องแพเขื่อนสิรินธร เที่ยวอุบล “ผาวัดใจ”

จุดจอดผาวัดใจ จุดนี้เรียกได้ว่าถ้าจะมาเที่ยวต้องมาทางเรือเลยก็ว่าได้ เพราะเส้นทางที่รถเข้ามาค่อนข้างลำบากมาก จะเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้หาของป่า และจะรู้จักเฉพาะคนพื้นที่ ถ้าจะเข้ามาต้องมาทางน้ำจะสะดวกกว่า ผมวัดใจ หรือที่ชาวบ้านมักจะเรียกว่าผาหินตั้ง จะเป็นหน้าผาที่มีลักษณะคล้ายกับหินที่ตั้งเอาไว้ตรงปลายของหน้าผมจะมีชะง่อนหินยิ่นออกมาจากหน้าผาเข้ามาในเขื่อนและมีความสูงประมาณ 5-10 เมตร แล้วแต่ช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลง ทำให้คนที่ชอบการกระโดดน้ำชอบมากระโดดเล่นน้ำตรงจุดนี้มาก

#ครั้งหนึ่งในชีวิต #กระโดดน้ำพิชิตผาวัดใจ  ผาหินตั้งหรือที่ชาวบ้านมักจะเรียกว่าหน้าผาหน้าคน เพราะมีลักษณะคล้ายใบหน้าของคน และตื่นเต้นเร้าใจกับการกระโดดน้ำชมวิวถ่ายรูปหน้าผาวัดใจ และสัมลอดช่องผา ของผาช่องลอด ตรงหน้าผาจะมีช่องระหว่างหินให้มองลอดผ่านได้ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *